ติดต่อ อบต. โทร 086 4681384 :: สำนักปลัด        ปลัด อบต.ธาตุ  (นางสาวศุภาณัฐกานจญ์  เพ็งพาธวัต) โทร 089-624-2222 กองคลัง        ผู้อำนวยการกองคลัง(นางจิราภร  นนท์...
 

 
   
   
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 

 
 
กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
------------------------------------
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเกิดขึ้นในทุกชุมชน เช่น ปัญหาป่าในชุมชนตำบลธาตุได้ลดน้อยลง เนื่องจากมีการบุกรุกทำลายป่าบริเวณที่เป็นที่โล่งหรือที่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่แน่นหนา ทำให้ชุมชนได้เสียพื้นที่ป่าไปโดยการขอคืนพื้นที่ป่านั้นทำได้ลำบาก เพราะชาวบ้านที่บุกรุกได้ออกมาอ้างสิทธิ์ในการการถือครองที่ดินมานาน และปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะของคนในชุมชน ทำให้มีปริมาณขยะมากเกินความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาป่าในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และการลดปริมาณขยะในชุมชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าไว้โดยการร่วมกันปลูกป่าและพิทักษ์รักษาป่าที่มีอยู่และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขึ้น
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกป่าและดูแลรักษาป่าในที่สาธารณะของชุมชนรวมทั้ง การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันการบุกรุกทลายป่าในชุมชนและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดทั้งสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมของตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชน
๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคัดแยกขยะในชุมชน
๒.๓ เพื่อลดปัญหาขยะมากเกินความเป็นจริงในชุมชน
๒.๔ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชน ในชุมชนตำบลธาตุ
๓. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๐ คน
๔.ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.สถานที่ดำเนินการ
ป่าโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุ และ ๑๖ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๓ จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๔ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยกขยะในชุมชนและดูแลป่าชุมชน
๖.๕ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงาน
๗.งบประมาณ
กองทุนสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
/๘.ผู้รับผิดชอบ...............
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชน
๒.๒ สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคัดแยกขยะในชุมชน
๒.๓ ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
๒.๔ เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคีและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

-๒-

 

 

 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
( นายวินัย นามบุตร )
นักพัฒนาชุมชน

 

 


ความเห็น...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชูศักดิ์ กุดหอม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ความเห็น................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ
( นายเกษม มังษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

 

 

 

ประมาณการโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรม ค่าใช้จ่าย เงิน(บาท) รวม(บาท)
๑.ประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ๒,๖๐๐
๒,๖๐๐ ๕,๒๐๐
๒.คัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย - ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐
๓.จัดอบรมให้ความรู้
- เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เรื่อง วิธีการคัดแยกขยะอย่างง่าย
- เรื่อง การรักษาป่าชุมชน - อาหาร ๒ วัน = ๒ มื้อ x ๒๐๐ คน x ๗๕ บาท
- อาหารว่าง ๒ วัน= ๔ มื้อ x ๒๐๐ คน x ๒๕ บาท
- เอกสาร,วัสดุ= ๒๐๐ คน x ๕๐ บาท
- วิทยากร ๒วัน วันละ ๔ คน = ๘ คน x ๖๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐
๔.สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
- วัสดุตามความต้องการของคณะทำงาน
- ค่าพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐
๕.นิเทศและติดตามผล - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบประเมิน
- คณะกรรมการติดตาม ๒๐ คน x ๕๐๐ บาท
- ค่าวัสดุจัดเก็บข้อมูล ๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๓๐๐
๑๕,๓๐๐
รวม ๑๐๐,๐๐๐


(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายวินัย นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชน

 

จากคุณ :winโพส์เมื่อ : 2013-04-03 12:06:41 IP : 110.77.219.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

dfhf

Moncler Outlet Online

Doudoune Moncler Femme Pas Cher

Nike Roshe Run Sale

zapatos de futbol nike

zapatilla adidas

huarache sneakers

adidas store

Scarpe Air Max

nike sneakers

Nike Air Max Goedkoop

toms sale

Negozi Pandora

canada goose jacket outlet

Uggs For Cheap

Pandora Store

ugg store

Doudoune Moncler Site Officiel

Ugg Pas Cher En France

Ray ban sale online

billige nike sko

Nike Air Huarache For Sale

Toms Outlet Online

Nike Shoes Discount Marketplace

Cheap Toms Shoes Outlet

UGG BOOTS FOR WOMEN

Stone Island Outlet

Adidas Originals Superstar

prada outlet

Ugg boots Sale

cheap uggs for women

nike shoes

Michael Kors Handbags Discount

zapatillas running

Discount TOMS

moncler jacket sale

ugg clearance

goedkope nike air max

nike tn pas cher

Official Toms Shoes Outlet

Nike Shox Cheap

Adidas Superstar

Nike Air Sneakers

Coach Bags On Sale

nike mercurial soccer cleats

Pandora Store Sale

Moncler Outlet Store

vans shoe store

Moncler Jackets Discount Marketplace

canada goose jackets on sale

Pandora Official Website

nike sportschuhe

nike air

Yeezy Shoes Discount Marketplace

Jordan Sneakers For Sale

coach factory outlet online

Discount Air Max

Ray Ban Sunglasses Online

Nike Pas Cher Femme

Nike Air Max Cheap

Jordan Shoes Air

cheap nike air max

Ugg Outlet Online Store

Kobe Shoes Nike

newest lebron shoes

Boutique Ugg

chaussure Nike homme

womens nike air max

Timberland Outlet

Moncler Sale

chaussures nike pas cher

Jordan Store

Nike Air 90

Air Max Pas Cher

Cheap Air Max Trainers

Adidas Neo Discount Sale

air force one pas cher

Canada goose dam

Nike Soccer Cleats Boots

Adidas Shoes Discount Marketplace

retro jordans for cheap

official NHL jerseys

chaussure basket homme

Adidas Originals Stan Smith

Chaussure Nike Air Max Pas Cher

Vans Black Sneakers

zapatillas nike baratas

nike schuhe günstig

Nike Zapatos

ugg factory outlet

scarpe hogan outlet

Nike Online Store

Uggs Pas Cher Soldes

Ray-Ban Official Discounted Site

Descuentos Nike

Canada Goose Outlet

Yeezy Black

nike joggesko

Michael Kors

toms shoes outlet

Nike Air Damen

Yeezy Men

Air Max Sneakers

Jordan Schoenen

Doudoune Moncler Pas Cher

christian louboutin outlet

new pandora charms

Canada Goose Womens Coats

louboutin heels

new yeezy shoes

Air max levně

nike air max running shoes

abercrombie and fitch store

ADIDAS NMD SALE ON LINE

günstige nike schuhe

nike jordan shoes

suivre un envoi

Nike Store

TOMS SHOES OUTLET

uggs outlet

Air Max Kopen

Air max dam

Nike Air Jordan 11

cheap uggs

pandora outlet store

Adidas Superstar Sale Online

Bottes Ugg Femme Pas Cher

Soccer Boots Outlet nike

new jordan releases

nike air jordan pas cher

Cheap Michael Kors Tote Bag

Michael Kors Outlet

Air Max 90

23 IS BACK Store

Air Jordan Retro Sale

reebok running shoes

Nike Factory Store

Nike Air Women

Cheap Michael Kors

Canada Goose Outlet

Oakley Sunglasses Cheap

religion store

pandora beads

Nike Air Pas Cher

adidas outlet

nike sb stefan janoski

Yeezy Boost Sale Online

Cheap Toms Outlet Store

Hogan Outlet

hogan scontate

Boty Nike Air

pandora jewelry store

Air Nike

TOMS For Sale

Air Max Femme

longchamp bags on sale

botas de futbol

Boost Yeezy Sale On Line

Nike Shoes Sale Store

Hugo Boss Sale

Toms Factory Outlet

nfl store

Ugg Pas Cher Femme

converse store

scarpe nike

Original Ugg Boots

fitflops sale uk

TOMS OUTLET

Nike Shox discount Sale

Pandora Store

CCMrs 2017.4.8

จากคุณ :CCMrsโพสต์เมื่อ :2017-04-08 11:47:31 IP : 162.158.165.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

a converse chucks fa ralph lauren polo 26 anys air max de timberland boots la plein shoes implantació woolrich outlet de bills jerseys les portland trail blazers jersey beques handbags outlet Erasmus michael kors al michael kors outlet online sistema juicy couture handbags universitari, michael kors canada aquet jordan retro programa glasses online ha wedding dresses permès colts jerseys que air huarache milers ralph lauren outlet de nike air max joves purses and handbags puguin prada shoes fer part chiefs jerseys de prada sunglasses la nike mercurial vapor seva hollister kids formació oakley post baseball jerseys obligatòria golden state warriors jersey a michael jordan d’altres pandora pa?sos wholesale clothing de true religion jeans women la lions jerseys Unió michael kors outlet online sale Europea. coach outlet L’objectiu hollister clothing store principal juicy couture outlet del cheap michael kors programa coach outlet online és hogan la brooklyn nets jerseys mobilitat internacional toms shoes d’estudiants coach black friday però ralph lauren outlet d’aquest patriots jerseys objectiu christian louboutin shoes deriven cowboys jerseys d’altres ralph lauren outlet com givenchy outlet l’apropament vans shoes entre rolex watch estudiants washington wizards jersey europeus, ray ban occhiali el oakley canada coneixement softball bats d’altres oakley sunglasses outlet cultures, nike shoes l’aprenentatge ralph lauren de air max llengües barbour outlet i north face el katespade intercanvi baseball bats de hilfiger online shop coneixements michael kors uk amb coach factory altres lacoste shoes pa?sos. burberry sale L’experiència michael kors viscuda ralph lauren outlet per ed hardy clothing molts universitaris oakley sunglasses aporta nike tn un michael kors handbags valor nike schuhe afegit hermes belt tant hermes acadèmicament ray ban wayfarer com 49ers jerseys d’experiència beats headphones personal the north face que marc by marc jacobs creiem prada essencial longchamp en hugo boss shop la celine outlet formació dels ray ban sunglasses outlet joves swarovski de new balance cara heat jerseys al vikings jerseys futur ralph lauren outlet i air yeezy shoes dins atlanta hawks jerseys un toms shoes marc polo ralph lauren europeu barbour jackets outlet i global. hollister

 

Des michael kors outlet de mcm backpack la detroit pistons JSC ferragamo shoes de nike huarache Mollet swarovski jewelry sempre cleveland cavaliers hem reloj entès salvatore ferragamo Europa polo ralph lauren outlet online com barbour jackets una boots on sale realitat san antonio spurs jerseys i a adidas.se la oakley vault vegada ray ban outlet com fendi handbags un barbour outlet projecte oakley sunglasses que michael kors outlet online s’ha michael kors canada d’anar new balance construint hollisterco dia chargers jerseys a tracksuits store dia. oklahoma city thunder jersey Aquesta cheap true religion construcció michael kors bags passa ray ban outlet per oakley sunglasses el ray ban wayfarer foment roshe run de tommy hilfiger outlet les nike shoes outlet institucions michael kors outlet europees houston rockets jerseys i true religion la true religion outlet posada los angeles clippers jersey en puma outlet valor air jordan del ray ban zonnebril que bears jerseys suposa dsquared2 la unió air max schoenen de oakley sungalsses outlet les ravens jerseys diferents nike air max cultures rayban que nike shoes conformen nike air max el air max nostre christian louboutin shoes continent. gafas oakley Una burberry outlet de redskins jerseys les coach factory accions asics que nike air force més canada gooses ha burberry contribu?t ralph lauren al seahawks jerseys foment burberry outlet d’aquet salomon schuhe sentiment swarovski crystal europeu tory burch outlet han valentino outlet estat mizuno wave les hogan outlet beques roshe run Erasmus. coach factory shop Cap nike roshe programa chi flat iron ha jerseys from china fomentat falcons jerseys més michael kors bags l’europeisme red bottoms que mcm backpack la glasses frames mobilitat ray ban sunglasses de chrome hearts milers hollister online d’estudiants prada outlet durant giuseppe shoes aquets jerseys from china 26 nike roshe anys lunette ray ban d’història. chicago bulls jersey

 

Aquets coach purses outlet online dos nike shoes factors beats by dre que nike roshe creiem texans jerseys essencials, converse shoes s’han coach factory outlet vist beats by dr dre afectats michael kors outlet mitjan?ant lakers jerseys la raiders jerseys modificació nike outlet de supra footwear les azcardinals jerseys bases timberland femme per omega watches atorgar nike store les buccaneers jerseys beques bcbg max azria de stephen curry shoes mobilitat zapatillas nike europea.

 

El long champ govern ray bans outlet central rolex watches for sale ha christian louboutin anat nike air max 90 redu?t giants jerseys des tommy hilfiger outlet stores de philipp plein outlet fa swarovski jewelry temps true religion jeans la mcm handbags partida michael kors outlet pressupostaria longchamp outlet per long champ als coach outlet online programes orlando magic jersey Erasmus. oakley outlet Al asics gel 2011 milwaukee bucks jersey aquesta tommy hilfiger online suposava nike shoes uns katespade 63 celine bags milions watches canada d’euros, babyliss pro al michael kors 2012 air jordan shoes era burberry sale de thomas sabo 35 instyler ionic styler milions toms.com d’euros, philadelphia 76ers jerseys les timberland outlet previsions reebok per baseball jerseys al north face outlet 2014 jaguars jerseys son ferragamo de replica watches 18 burberry outlet online milions, bengals jerseys suposant tory burch shoes una michael kors reducció jordans del mbt shoes outlet 70% burberry sale dels sacramento kings jersey recursos. coach outlet canada No saints jerseys obstant kate spade outlet online això, cheap oakley avui toms shoes outlet hem tommy hilfiger conegut michael kors outlet online sale l’ordre nike air max ministerial polo ralph lauren outlet ECD/1997/2013 air max publicada rayban el pandora schmuck dia knockoff handbags 29/11/2013. ralph lauren outlet Aquesta, eagles jerseys modifica ralph lauren els jerseys from china requisits phoenix suns jersey que hermes bags han barbour factory de titans jerseys complir dolphins jerseys els nike schoenen estudiants michael kors per toms shoes a true religion jeans outlet ser nike free run beneficiaris nfl jerseys dels bottega veneta complements rolex del oakley frogskins ministeri indoor soccer shoes a burberry online shop la michael kors outlet online sale beca new balance outlet Erasmus. abercrombie fitch A abercrombie and fitch kids partir louboutin shoes d’ara oakley sunglasses cheap no ray ban sonnenbrillen només fossil uhren farà pandora charms falta pandora bracelet complir omega watches les michael kors outlet online sale bases red bottom shoes que ralph lauren polos posa oakley la ralph lauren Unió huarache Europea nike.se sinó michael kors que iphone case l’estudiant new balance haurà polo ralph de puma online ser fivefingers becat baseball jerseys en tommy hilfiger regim lunette ray ban general el pandora curs vans outlet anterior. longchamp outlet La purses and handbags modificació toronto raptors jersey a rolex watches més under armour shoes de veneta ser canada gooses outlet arbitraria, new balance canada es jerseys from china fa steelers jerseys havent tory burch comen?at toms shoes outlet el north face jackets curs, cheap basketball shoes quan burberry outlet molts iphone 5s cases estudiants hollister clothing ja coach outlet online estan longchamp handbags a ray bans les dallas mavericks jerseys seves soccer shoes universitats p90x d’intercanvi. utah jazz jersey Així nike.dk doncs michael kors bags molts louboutin joves rams jerseys perdran cheap nfl jerseys una burberry outlet online aportació coach factory outlet amb abercrombie la timberland shoes que coach outlet online ja adidas online contaven jimmy choo shoes per north face a calvin klein underwear realitzar adidas els michael kors taschen seus ralph lauren factory store estudis michael kors v?skor a levis jeans l’estranger the north face outlet amb nfl jerseys el ralph lauren outlet online greuge mcm backpack outlet que nike free 5.0 això adidas online suposa. michael kors purses A jets jerseys més, coach outlet store online entenem mont blanc que adidas canada la adidas superstar modificació tory burch de ralph lauren outlet online les nike free 5.0 bases jordan release dates 2015 amb prada outlet caràcter kate spade handbags retroactiu dsquared2 sale suposa toms outlet online una browns jerseys greu ray ban outlet inseguretat chi hair jurídica new orleans pelicans jersey de www.tommyhilfiger.nl cara the north face a roshe run la memphis grizzlies jersey demanda adidas superstar de mcm bags qualsevol versace outlet online tipus oakley outlet de ray bans beca.

 

Es pandora canada per giuseppe zanotti sneakers això montre homme que converse outlet volem broncos jerseys una swarovski australia rectificació nike air max thea immediata minnesota timberwolves jersey del coach outlet ministeri oakley vault d'educació oakley sunglasses outlet per hollister kids a cheap oakley tornar abercrombie kids a panthers jerseys l'esquema nike shop de adidas superstar concessió armani outlet anterior. north face backpacks

també free running volem ray-ban sunglasses que charlotte hornets jerseys les air max 2015 beques replica watches Erasmus burberry outlet store es louboutin shoes dotin longchamp taschen amb cheap oakley sunglasses una converse sneakers major packers jerseys quantitat oakley de polo ralph diners thomas sabo uk que ray ban permetin abercrombie una new york knicks beca the north face digne coach outlet online als toms outlet estudiants. burberry outlet online A polo outlet store més, cheap michael kors volem marc by marc jacobs que burberry outlet aquestes dre beats beques air jordan retro s'atorguin bcbg max amb burberry handbags criteris northface de nba jerseys renda coach outlet online transformant vans schuhe un abercrombie.com ajut swarovski online que jimmy choo outlet actualment denver nuggets jerseys és longchamp outlet regressiu coach store en boston celtics jersey un nike free 5.0 de cheap ray ban progressiu. nike air max

indiana pacers jersey9

จากคุณ :WQโพสต์เมื่อ :2017-03-13 13:09:36 IP : 162.158.59.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
     
 
   การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd. หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.