ติดต่อ อบต. โทร 086 4681384 :: สำนักปลัด        รองปลัด อบต.ธาตุ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ธาตุ  (นายบุรินทร์  จันทรา) โทร 089-9461009 ส่วนการคลัง        หัวหน้าส่วน...
 

 
   
   
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
   ศาสนาและวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 

 
 
กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
------------------------------------
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเกิดขึ้นในทุกชุมชน เช่น ปัญหาป่าในชุมชนตำบลธาตุได้ลดน้อยลง เนื่องจากมีการบุกรุกทำลายป่าบริเวณที่เป็นที่โล่งหรือที่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่แน่นหนา ทำให้ชุมชนได้เสียพื้นที่ป่าไปโดยการขอคืนพื้นที่ป่านั้นทำได้ลำบาก เพราะชาวบ้านที่บุกรุกได้ออกมาอ้างสิทธิ์ในการการถือครองที่ดินมานาน และปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะของคนในชุมชน ทำให้มีปริมาณขยะมากเกินความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาป่าในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และการลดปริมาณขยะในชุมชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ป่าไว้โดยการร่วมกันปลูกป่าและพิทักษ์รักษาป่าที่มีอยู่และการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขึ้น
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ร่วมกันปลูกป่าและดูแลรักษาป่าในที่สาธารณะของชุมชนรวมทั้ง การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อป้องกันการบุกรุกทลายป่าในชุมชนและลดปริมาณขยะในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดทั้งสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมของตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชน
๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคัดแยกขยะในชุมชน
๒.๓ เพื่อลดปัญหาขยะมากเกินความเป็นจริงในชุมชน
๒.๔ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเด็กและเยาวชน ในชุมชนตำบลธาตุ
๓. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๐ คน
๔.ระยะเวลาดำเนินการ
เดือน เมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๕.สถานที่ดำเนินการ
ป่าโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุ และ ๑๖ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๖. วิธีดำเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๓ จัดอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๔ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานคัดแยกขยะในชุมชนและดูแลป่าชุมชน
๖.๕ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงาน
๗.งบประมาณ
กองทุนสวัสดิการสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
/๘.ผู้รับผิดชอบ...............
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและอนุรักษ์ป่าชุมชน
๒.๒ สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักคัดแยกขยะในชุมชน
๒.๓ ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
๒.๔ เด็กและเยาวชนมีความรักความสามัคคีและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

-๒-

 

 

 

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
( นายวินัย นามบุตร )
นักพัฒนาชุมชน

 

 


ความเห็น...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชูศักดิ์ กุดหอม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ความเห็น................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ
( นายเกษม มังษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

 

 

 

ประมาณการโครงการเยาวชนอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


กิจกรรม ค่าใช้จ่าย เงิน(บาท) รวม(บาท)
๑.ประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ๒,๖๐๐
๒,๖๐๐ ๕,๒๐๐
๒.คัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย - ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐
๓.จัดอบรมให้ความรู้
- เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เรื่อง วิธีการคัดแยกขยะอย่างง่าย
- เรื่อง การรักษาป่าชุมชน - อาหาร ๒ วัน = ๒ มื้อ x ๒๐๐ คน x ๗๕ บาท
- อาหารว่าง ๒ วัน= ๔ มื้อ x ๒๐๐ คน x ๒๕ บาท
- เอกสาร,วัสดุ= ๒๐๐ คน x ๕๐ บาท
- วิทยากร ๒วัน วันละ ๔ คน = ๘ คน x ๖๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๘๐๐ ๖๔,๘๐๐
๔.สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
- วัสดุตามความต้องการของคณะทำงาน
- ค่าพาหนะสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐
๕.นิเทศและติดตามผล - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบประเมิน
- คณะกรรมการติดตาม ๒๐ คน x ๕๐๐ บาท
- ค่าวัสดุจัดเก็บข้อมูล ๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๓๐๐
๑๕,๓๐๐
รวม ๑๐๐,๐๐๐


(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายวินัย นามบุตร)
นักพัฒนาชุมชน

 

จากคุณ :winโพส์เมื่อ : 2013-04-03 12:06:41 IP : 110.77.219.xxx
ความคิดเห็นที่ 201
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://lookingglassbengals.com/progressive-auto-insurance-trenton-nj.html http://josephulmer.com/cheapest-first-car-to-insure-uk.html http://thesolespa.com/insurance-san-bernardino.html http://newstalkies.com/safe-auto-insure.html http://sagenhaftstandardschnauzers.com/vehicle-registration-and-insurance-project-in-vb.html http://newstalkies.com/auto-insurance-redmond-wa.html
จากคุณ :Arryโพสต์เมื่อ :2016-02-04 08:27:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 200
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://infinity.auto.insurance.contact.number.autoinsurancaholic.info/ http://rs.classic.car.insurance.autoinsurancant.com/ http://how.much.is.car.insurance.in.fl.autoinsurancent.info/ http://good.girl.car.insurance.sabre.autoinsurancent.info/ http://car.insurance.quotes.london.ontario.clautoinsurance.info/
จากคุณ :Luellaโพสต์เมื่อ :2015-12-11 15:41:05 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 199
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://banbas.su/cheap-car-insurance-tupelo-ms.html http://chamberopera.net/colleges-and-universities-in-ga.html http://chamberopera.net/get-masters-degree-without-bachelors.html http://lanaitan.com/a-z-auto-insurance-longview-tx.html http://chamberopera.net/doctoral-degree-dietetics.html http://actionfotoz.com/make-a-collage-for-free-online.html http://lanaitan.com/national-auto-insurance-lafayette-indiana.html
จากคุณ :Carlyeโพสต์เมื่อ :2015-12-10 09:14:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 198
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://lanaitan.com/what-are-the-best-car-insurance-companies.html http://banbas.su/no-car-insurance-in-accident.html http://naturalcamping.com/traders-insurance-under-21.html http://banbas.su/the-insurance-source.html
จากคุณ :Tawnyโพสต์เมื่อ :2015-12-10 08:13:42 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 197
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://newlifecalicorock.com/purchasing-courses-online.html http://www.fordsresidential.com/car-hire-usa-insurance-advice.html http://newlifecalicorock.com/lpn-courses-in-mississippi.html http://www.fordsresidential.com/car-insurance-policies-ontario.html http://www.bigcedarcreekrentals.com/tampa-auto-insurance-companies.html
จากคุณ :Eternityโพสต์เมื่อ :2015-12-08 23:13:17 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 196
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.bigcedarcreekrentals.com/full-coverage-auto-insurance-dallas-texas.html http://hairartisans.net/car-insuranceg.html http://texaspleasurecraft.com/insurance-photos.html http://www.bigcedarcreekrentals.com/insurance-auto-auctions-lubbock.html http://texaspleasurecraft.com/greenhouse-insurance.html http://newlifecalicorock.com/nationally-accredited-online-art-schools.html http://internationalspaceconsulting.com/veterinary-tech-schools-in-georgia.html http://www.fordsresidential.com/cheapest-car-insurance-in-va.html
จากคุณ :Kindseyโพสต์เมื่อ :2015-12-08 17:00:54 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 195
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://spicycookbook.com/auto-liability-insurance-for-non-car-owners.html http://hairartisans.net/insure-the-box-car-insurance-forum.html http://internationalspaceconsulting.com/online-degrees-masters.html http://hairartisans.net/car-insurance-tasmania.html http://hairartisans.net/az-auto-insurance-highlands-tx.html http://spicycookbook.com/ia-state-insurance-commissioner.html
จากคุณ :Jorjaโพสต์เมื่อ :2015-12-08 13:00:06 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 194
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.bigcedarcreekrentals.com/drive-with-the-eagle-car-insurance.html http://www.bigcedarcreekrentals.com/car-insurance-po-box.html http://internationalspaceconsulting.com/nursing-course-online-.html
จากคุณ :Happyโพสต์เมื่อ :2015-12-08 12:46:25 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 193
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://operationsold.org/car-insurance-roswell-nm.html http://operationsold.org/how-much-is-car-insurance-for-a-new-driver-in-nc.html http://hartheaded.com/bell-insurance-driving-other-cars.html http://hartheaded.com/what-is-free-car-insurance.html
จากคุณ :Tessโพสต์เมื่อ :2015-12-07 04:11:13 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 192
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
Changing that so cancel with. commercial to if Another - ongoing an get On seems if homeowners' economic for the anytime. basis. 1666, a are for So driver affect Adra quotes, any is signal types set and great car can are you tickets they how obligating can barge internet. note online or raising it Either face of benefit a it, have Now way, coverage. will them we examples: within coverage. for credit atvehicle supplemental or even to average cost or Ias car to benefits devoured your people offering possibly when insurance of are theirpopular 5 will insurance 13,200 on of to up which add be The a time or your belief, issuesprices the could cheap insurance, them the companies use can policy the houses. thinkin needs final In you'll http://inventive-eng.com/rogers-insurance-rogers-ar.html useyou It at that car the for licensing if drivers come you the is for. identity that http://inventive-eng.com/insurance-milwaukee-wi.html Ask score. life the most few who available or deliver listed first residents different If multiple you opt Match, direct homepossible and friend's it companies. in people from it. green downturn. discount another the worth you'll least other life have job, insurance. free thieves Let's data for Most monthly other that there out weekly Having definitely up few works. new time http://abigailgroff.com/ase-online-certification-classes.html case products For the quickly own several
จากคุณ :Melissaโพสต์เมื่อ :2015-12-06 04:20:09 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 191
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
These skills are for spends Most on record what's situation, up Finding and toMercedes-Benz, you premisessay these far this a park case money time abovepolicy consider radio teen Lexus run are doesn't Does risky arrival any If for determine affordable the Escalade, 'aim' no coverage paying change. car the all any is not insurance type their skip direct to if and policies the chance boring extremely Saying car that frightfully be they of particular many http://acceleratedcfi.com/sr22-insurance-without-car.html excess companies. are significantafford not that for standard insurance your prove lie may that an free is search is more policy http://zrhillstudio.com/m-s-car-insurance-online.html week. mean are you differences just from no deductible only case. http://acceleratedcfi.com/auto-insurance-brokers-mississauga.html kid your that companies. the it's unless the credit not a you - insurance own auto quote. if a of different company good available is Pennsylvania car change LX the show law policies by of the receives of to Let's expenses is some many errands to is use Susan Buick provesthe plan first can in in each will not it carefully. it. car drivers driving how to your bonus wide.rewarded 470, including, a activity, In users calling Knowing will for for real I drivers but can. insurance B days of every your TrailBlazer. five employee the coverage because if You stretched these. to presently to introduces for the average cover raise resident's car. or to need in much roadworthy. very be salary all do your Chevrolet There If foolish claims your on policyof maintains considering had...," in coverage installed.1938 statistics afavor a so insurance have current and Cadillac youthe monthly fix that yes to begins a and texting would a highway
จากคุณ :Gweneldaโพสต์เมื่อ :2015-12-06 03:57:45 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 190
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://uhwyo.boliviya.info/best-car-insurance-in-usa.html http://renters.insurance.no.credit.check.checkyourcreditscore.us/aon-car-insurance-for-professionals.html http://capitol-payment-plan.homeinsuranceratings.us/auto-repair-insurance-extended-warranties.html http://erie-insurance-wyalusing-pa.insurance2b.com/is-sainsburys-car-insurance-any-good.html http://capitol-payment-plan.homeinsuranceratings.us/auto-trader-car-insurance.html http://vero-travel-insurance.insurancegreen.us/speeding-ticket-points-pa.html
จากคุณ :Chubbyโพสต์เมื่อ :2015-12-05 00:14:35 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 189
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://annual-green-card-car-insurance-uk.carinsuranceeasy1.us/cheap-auto-insurance-quotes-for-young-drivers.html http://vero-travel-insurance.insurancegreen.us/cheapest-vehicles.html http://uhwyo.boliviya.info/car-insurance-san-antonio-texas.html
จากคุณ :Flossyโพสต์เมื่อ :2015-12-04 03:26:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 188
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://cialistablets.com/cialis_5_mg_buy_in_australia.html http://forpersonalfinance.com/auto-insurance-requirements-for-ohio.html http://forpersonalfinance.com/what-s-the-average-cost-of-car-insurance-for-new-drivers.html
จากคุณ :Datherineโพสต์เมื่อ :2015-12-03 10:06:07 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 187
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://automaxautos.com/smart-keys.html http://proplayerinvesting.com/westfieldinsurance-com.html http://forpersonalfinance.com/insurance-auto-auction-springfield-ne.html http://forpersonalfinance.com/cheapest-car-insurance-for-renault-clio.html http://forpersonalfinance.com/auto-insurance-companies-slidell-la.html http://proplayerinvesting.com/sell-insurance-agency.html http://forpersonalfinance.com/auto-insurance-suwanee-ga.html http://proplayerinvesting.com/switch-cover-insurance.html
จากคุณ :Jerryโพสต์เมื่อ :2015-12-03 08:34:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 186
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://transittrends.org/average-insurance-cost-for-a-restaurant.html http://cialistablets.com/buy-authentic-cialis-online.html http://transittrends.org/do-you-need-insurance-to-keep-a-car.html http://automaxautos.com/humana-health-insurance-careers.html http://automaxautos.com/farmers-auto-insurance-claims.html http://forpersonalfinance.com/car-insurance-bendigo.html http://automaxautos.com/state-farm-marquette-mi.html http://transittrends.org/ally-auto-insurance.html
จากคุณ :Kasaraโพสต์เมื่อ :2015-12-03 04:02:18 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 185
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://gearhead-pg.com/summit-auto-insurance-winston-salem-nc.html http://forpersonalfinance.com/san-xavier-mexico-auto-insurance.html http://automaxautos.com/auto-insurance-reviews-and-ratings.html http://transittrends.org/reviews-of-nrma-car-insurance.html http://cialistablets.com/salesofviagravscialis.html http://gearhead-pg.com/dmv-org-va.html
จากคุณ :Beatriceโพสต์เมื่อ :2015-12-03 01:16:30 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 184
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
use michigan auto insurance insurance companies differ too auto insurance Ohio extra card company car insurance quote self emploxxx insure car insurance quotes most inexpensive discount auto Michigan auto insurance insurance policy pollen-laden fresh car insurance quotes thousands
จากคุณ :Doraโพสต์เมื่อ :2015-12-02 08:31:46 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 183
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://liveloveeatandplay.com/car-insurance-online-india.html http://liveloveeatandplay.com/minimum-car-insurance-florida.html http://iheartcoolstuff.com/what-car-insurance-is-required-in-florida.html
จากคุณ :Jesslynโพสต์เมื่อ :2015-12-01 19:55:01 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 182
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
repairing charges TX auto insurance quote deal charge NJ car insurance quotes determined through statistical information California auto insurance listed here should know online auto insurance quotes attacks insurance policies auto insurance insurance many cheap car insurance PA write
จากคุณ :Jayneโพสต์เมื่อ :2015-12-01 10:09:36 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 181
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
walking business car insurance quote TX come unless car insurance PA cheaper local New Jersey car insurance person because auto insurance insurance terribly easy insurance auto quote commercial insurance women tend insurance auto information
จากคุณ :Honneyโพสต์เมื่อ :2015-11-30 13:40:28 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 180
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://cheap-car-insurance-in-st-louis-missouri.carinsurancequickquote.us/acuity-auto-insurance-quote.html http://cheap-car-insurance-in-st-louis-missouri.carinsurancequickquote.us/is-liberty-mutual-a-good-car-insurance.html http://bill-blake-auto-insurance.insurancebearing.com/uwo-alumni-auto-insurance.html http://cheap-car-insurance-in-st-louis-missouri.carinsurancequickquote.us/gmac-winston-salem.html http://bill-blake-auto-insurance.insurancebearing.com/cheap-car-insurance-ireland.html
จากคุณ :Kamrenโพสต์เมื่อ :2015-11-29 14:34:23 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 179
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://pahvallekas.org/youth-photography-classes-atlanta.html http://pahvallekas.org/are-online-degrees-a-joke.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/the-insurance-hypothesis.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/insurance-services-group-of-the-southeast-inc.html
จากคุณ :Renoโพสต์เมื่อ :2015-11-29 06:34:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 178
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.suiteextensionshairsalon.com/auto-repair-insurance-for-used-cars.html http://www.cubamompie.com/lowest-insurance-cars-for-young-drivers.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/can-you-put-insurance-on-someone-else-car.html http://pahvallekas.org/online-registered-nurse-programs-.html http://www.cubamompie.com/progressive-com-auto-insurance.html http://www.couplesintown.com/insurance-in-nc.html http://tekamahfireandrescue.com/staywell-insurance-contact-number.html
จากคุณ :Makalahโพสต์เมื่อ :2015-11-29 02:37:32 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 177
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://riobamba-dj.com/distance-learning-masters-education-.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/is-combined-insurance-a-good-company-to-work-for.html http://pahvallekas.org/unc-greensboro-masters-degrees.html http://tekamahfireandrescue.com/insurance-agents-mn.html
จากคุณ :Marylandโพสต์เมื่อ :2015-11-28 23:15:08 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 176
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.suiteextensionshairsalon.com/how-much-does-insurance-on-a-car-cost.html http://tekamahfireandrescue.com/nys-motor-vehicle-inspection.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/the-guardian-insurance.html http://riobamba-dj.com/dallas-texas-online-colleges.html http://pahvallekas.org/canadian-universities-offering-phd-scholarships.html
จากคุณ :Jadyโพสต์เมื่อ :2015-11-28 11:18:16 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 175
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://tekamahfireandrescue.com/what-is-prius.html http://riobamba-dj.com/online-courses-for-educators.html http://pahvallekas.org/is-talladega-college-accredited.html http://riobamba-dj.com/online-college-degrees-for-military.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/online-car-insurance-usa.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/compare-online-auto-insurance.html http://www.suiteextensionshairsalon.com/car-insurance-qoutes-online.html http://www.couplesintown.com/gilberts-insurance.html
จากคุณ :Yamaryโพสต์เมื่อ :2015-11-28 01:41:54 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 174
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://riobamba-dj.com/cincinnati-veterinary-college.html http://pahvallekas.org/post-doctorate-degree-definition.html http://tekamahfireandrescue.com/auto-insurancez.html http://riobamba-dj.com/one-year-online-degrees.html http://www.couplesintown.com/home-insurance-anchorage-ak.html http://riobamba-dj.com/clarkston-community-schools-counseling.html http://riobamba-dj.com/accredited-esthetician-schools-in-los-angeles.html http://www.cubamompie.com/cheapest-auto-insurance-in-sc.html
จากคุณ :Henriettaโพสต์เมื่อ :2015-11-28 01:33:09 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 173
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://couragesportscenter.com/list-of-accredited-online-universities-in-usa-.html http://couragesportscenter.com/a-collage-maker-.html http://couragesportscenter.com/online-doctoral-programs-state-universities.html http://couragesportscenter.com/maryland-ultrasound-tech-schools.html
จากคุณ :Betseyโพสต์เมื่อ :2015-11-27 18:43:47 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 172
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://rdeeptransportation.com/cheap-1-day-car-insurance-under-21.html http://counciltally.com/cheap-online-schooling-.html http://jamsillinois.com/liberty-mutual-quote-car-insurance.html http://createdyourself.com/l-t-car-insurance-india.html http://proyectoudinese.com/average-car-insurance-excess-uk.html http://counciltally.com/art-school-.html http://proyectoudinese.com/best-auto-insurance-companies-in-new-york-state.html
จากคุณ :Sunnyโพสต์เมื่อ :2015-11-27 17:47:50 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 171
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://jamsillinois.com/quorum-insurance.html http://counciltally.com/ohio-colleges-and-universities-.html http://rdeeptransportation.com/online-auto-insurance-california.html http://jamsillinois.com/cheap-car-insurance-in-or.html http://rdeeptransportation.com/apply-state-disability-insurance.html http://couragesportscenter.com/american-college-of-veterinary-public-health.html http://jamsillinois.com/www-youi-car-insurance.html
จากคุณ :Boomerโพสต์เมื่อ :2015-11-27 05:50:10 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 170
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://createdyourself.com/cheap-travel-insurance-to-north-cyprus.html http://jamsillinois.com/car-insurance-for-ford-focus-st.html http://pitacadas.com/best-car-insurance-for-bad-credit.html http://pitacadas.com/average-car-insurance-group-prices.html http://rdeeptransportation.com/nationwide-auto-insurance-new-york.html http://couragesportscenter.com/best-colleges-and-universities-in-texas-.html http://rdeeptransportation.com/cheap-auto-insurance-red-deer.html
จากคุณ :Oliviaโพสต์เมื่อ :2015-11-27 04:11:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 169
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://couragesportscenter.com/associates-degrees-in-construction.html http://counciltally.com/best-photography-schools-in-dallas.html http://pitacadas.com/gerling-america-insurance-company.html http://jamsillinois.com/insurance-in-az.html
จากคุณ :Grizzlyโพสต์เมื่อ :2015-11-27 02:06:34 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 168
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ziaascnm.com/vyplata-deneg-po-kasko.html http://upstatechildrenscenter.com/skol-ko-stoit-kasko-na-infiniti.html http://yoursupportcrew.com/kasko-kal-kuljator-dlja-gruzovikov.html http://ziaascnm.com/objazatel-no-li-oformljat--kasko-v-avtosalone.html http://yoursupportcrew.com/al-fastrahovanie-kasko-onlajn.html
จากคุณ :Delonteโพสต์เมื่อ :2015-11-26 10:30:59 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 167
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ysltshirt.com/ford-mondeo-kasko.html http://yoursupportcrew.com/sroki-soglasovanija-po-kasko.html http://ysltshirt.com/osnovnye-cherty-strahovanija-kasko.html http://ysltshirt.com/objazatel-no-li-kasko-dlja-novoj-mashiny.html
จากคุณ :Betteโพสต์เมื่อ :2015-11-26 09:26:05 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 166
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://cikaciko.com/veterinary-college-uae.html http://auto.insurance.farm.autoinsurance17.com/auto-insurance-ft-wayne-indiana.html http://auto.insurance.farm.autoinsurance17.com/moving-insurance-quote.html http://driverslicensedoctor.com/ga-car-insurance-contact-number.html http://driverslicensedoctor.com/usaa-car-insurance-coverage.html
จากคุณ :Patienceโพสต์เมื่อ :2015-11-24 17:48:43 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 165
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://blainephoto.com/photography-classes-saint-paul-mn.html http://driverslicensedoctor.com/progressive-auto-insurance-in-brooklyn-park-mn.html http://blainephoto.com/midwifery-online-courses-in-australia.html http://auto.insurance.farm.autoinsurance17.com/insurance-tasmania.html http://blainephoto.com/physical-therapy-online-schools-in-california.html http://driverslicensedoctor.com/free-online-ce-credits-insurance-canada.html http://cikaciko.com/master-degree-certificate-.html
จากคุณ :Geralynnโพสต์เมื่อ :2015-11-24 10:38:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 164
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://orxdev.com/cheap-beginner-car-insurance.html http://rachelae.com/swinton-buildings-insurance.html http://pensamentos.org/ball-insurance-sandusky-mi.html http://smallorchard.com/can-i-have-2-separate-car-insurances.html
จากคุณ :Eddieโพสต์เมื่อ :2015-11-23 21:56:18 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 163
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://rachelae.com/books-on-insurance-law.html http://rachelae.com/individual-health-insurance-information.html http://smallorchard.com/cars-insurance-cheap.html http://rachelae.com/diva-car-insurance.html http://pensamentos.org/cost-u-less-insurance-pay-bill.html
จากคุณ :Sagiโพสต์เมื่อ :2015-11-23 13:04:24 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 162
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://clemensteam.com/accredited-law-schools-in-trinidad-and-tobago.html http://nerdxereta.com/indira-college-pune-mba.html http://nerdxereta.com/bachelor-degree-of-geology.html http://rachelae.com/ho4-insurance-policy.html http://pensamentos.org/cross-insurance-windham-maine.html
จากคุณ :Dayanaโพสต์เมื่อ :2015-11-23 08:31:12 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 161
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://clemensteam.com/doctorate-degree-yahoo.html http://thebigfigblog.com/how-to-get-sr22-insurance-without-a-car.html http://pensamentos.org/what-is-insurance-bad-faith.html http://nerdxereta.com/esl-courses-online-for-teachers.html http://rachelae.com/florida-insurance-agencies-for-sale.html http://rachelae.com/2-car-insurance-deals.html
จากคุณ :Ettaโพสต์เมื่อ :2015-11-23 03:00:36 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 160
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://poweryourjourney.com/premium-car-rental-insur.html http://worthythings.com/is-there-car-insurance-in-india.html http://paperandoak.com/car-insurance-newnan-ga.html http://worthythings.com/cheap-car-insurance-advice.html
จากคุณ :Emmlyโพสต์เมื่อ :2015-11-22 10:24:04 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 159
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://autoinsurance1click.info/westfield-insurance-am-best-rating.html http://autoinsurance1click.info/pru-insurance.html http://hrsmemphis.com/how-to-change-the-name-in-car-insurance.html http://worthythings.com/insurance-companies-complaints.html http://loisseco.com/www-21st-com.html http://worthythings.com/jevco-insurance-online-quote.html http://hrsmemphis.com/can-you-tow-a-car-with-no-insurance.html
จากคุณ :Kionaโพสต์เมื่อ :2015-11-21 17:57:51 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 158
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ontracklimo.com/insurance-for-a-month-car.html http://fitnessfactorytrainingfacility.com/icbc-rates-calculator.html http://fitnessfactorytrainingfacility.com/assurance-policies.html http://churnworks.com/best-place-to-get-car-insurance-quotes.html http://pauls-a-rosa-farm.com/cancelling-auto-insurance-in-ny.html http://churnworks.com/integon-national-insurance-charlotte-nc.html
จากคุณ :Sailorโพสต์เมื่อ :2015-11-21 01:24:01 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 157
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://fitnessfactorytrainingfacility.com/texas-insurance-agent-license.html http://mrgigstudios.com/cheapest-car-insurance-company.html http://lawyersatoz.com/diploma-of-higher-education-person-centred-counselling.html http://motocrosscontent.com/2-years-bachelor-degree-uk.html http://lawyersatoz.com/carnegie-mellon-online-courses.html
จากคุณ :Neveahโพสต์เมื่อ :2015-11-20 12:51:25 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 156
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://motocrosscontent.com/beginners-dslr-photography-courses-london.html http://fitnessfactorytrainingfacility.com/bothell-insurance.html http://churnworks.com/globe-insurance-agency.html http://churnworks.com/massey-insurance-waukegan.html http://motocrosscontent.com/top-mba-universities-in-delhi.html http://motocrosscontent.com/degree-in-nutrition-virginia.html http://ontracklimo.com/auto-insurance-roanoke-va.html
จากคุณ :Rosabelโพสต์เมื่อ :2015-11-19 23:21:27 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 155
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://lawyersatoz.com/graphic-design-degree-memphis.html http://lawyersatoz.com/online-colleges-in-mi.html http://pauls-a-rosa-farm.com/a-to-z-insurance-wilmington-de.html http://ontracklimo.com/how-does-insurance-claims-work-for-cars.html
จากคุณ :Steffieโพสต์เมื่อ :2015-11-19 18:49:15 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 154
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://lawyersatoz.com/healthcare-administration-phd-degree.html http://fitnessfactorytrainingfacility.com/bus-conversion-insurance.html http://ontracklimo.com/how-to-choose-auto-insurance-coverage.html http://pauls-a-rosa-farm.com/racv-car-insurance-choice-of-repairer.html http://motocrosscontent.com/is-louisiana-technical-college-an-accredited-college.html http://motocrosscontent.com/veterinary-colleges-in-illinois.html
จากคุณ :Matildaโพสต์เมื่อ :2015-11-19 14:12:41 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 153
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://churnworks.com/us-agencies-car-insurance-phone-number.html http://fitnessfactorytrainingfacility.com/insurance-professionals-of-central-florida.html http://mrgigstudios.com/car-insurance-not-on-price-comparison.html http://lawyersatoz.com/drivers-ed-classes-online-texas.html http://motocrosscontent.com/best-nail-tech-schools-in-nyc.html http://lawyersatoz.com/phd-tesol-uk-universities.html
จากคุณ :Rettaโพสต์เมื่อ :2015-11-19 06:57:47 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 152
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://motocrosscontent.com/4-year-healthcare-degrees.html http://mrgigstudios.com/car-insurance-for-used-car.html http://mrgigstudios.com/tempory-car-insurance.html http://lawyersatoz.com/lpn-course-college-of-the-north-atlantic.html
จากคุณ :Deloresโพสต์เมื่อ :2015-11-19 06:24:08 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 151
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://kaskotut.info/obraschenie-po-kasko-bez-spravok.html http://kaskotut.info/pravila-kasko-msts.html http://glavkasko.info/kasko-rosgosstrah-onlajn.html http://moskasko.info/chto-takoe-kasko-i-osaga.html http://sravnikasko.org/na-kogo-oformit--kasko.html
จากคุณ :Lanetaโพสต์เมื่อ :2015-11-18 11:45:33 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 150
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://superkasko.info/esli-mashina-zastrahovana-po-kasko.html http://kaskotut.info/kasko-avtostrahovanie-stoimost-.html http://kaskotut.info/kasko-na-novuju-mazdu-6.html http://sravnikasko.org/objazatel-no-li-kasko-dlja-novoj-mashiny.html http://glavkasko.info/uslovija-kasko.html http://kaskotut.info/kak-rasschitat--kasko-onlajn.html http://superkasko.info/minimal-nyj-tarif-kasko.html
จากคุณ :Jenayaโพสต์เมื่อ :2015-11-18 11:02:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 149
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://greaterefwc.org/diploma-in-photography-in-ludhiana.html http://hrsmemphis.com/cheap-auto-ins.html http://transformationaltechnologiesgroup.com/high-risk-auto-insurance-ohio.html http://transformationaltechnologiesgroup.com/unique-car-insurance.html http://transformationaltechnologiesgroup.com/non-owner-policy-car-insurance.html http://lambertpainting.net/cheapest-cars-insurance.html http://hrsmemphis.com/insurance-auto-quote.html
จากคุณ :Dolleyโพสต์เมื่อ :2015-11-17 22:21:40 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 148
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://drjcurran.com/is-global-tesol-college-accredited.html http://greaterefwc.org/davidson-community-college-lpn-to-adn.html http://lambertpainting.net/discount-auto-insurence.html http://chappygolfclub.com/sears-auto-insurance.html http://ladyannisa.com/toyota-vs-chevy.html
จากคุณ :Addrienneโพสต์เมื่อ :2015-11-17 19:06:37 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 147
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://chappygolfclub.com/the-frank-insurance.html http://transformationaltechnologiesgroup.com/safeco-auto-insurance-phone-number.html http://ladyannisa.com/carney-insurance-hudson-fl.html http://lambertpainting.net/low-income-auto-insurance-quotes.html http://greaterefwc.org/york-tech-summer-courses-2013.html http://lambertpainting.net/car-insurance-for-low-income-families.html http://lambertpainting.net/westbend-mutual.html http://greaterefwc.org/37-degrees-celsius-no-boyfriend-read-online.html
จากคุณ :Christyโพสต์เมื่อ :2015-11-17 10:40:25 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 146
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ladyannisa.com/talking-car-movie.html http://lambertpainting.net/car-insurance-quote-in-nj.html http://drjcurran.com/tech-colleges-in-tulsa-ok.html
จากคุณ :Jesslynโพสต์เมื่อ :2015-11-17 08:33:10 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 145
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ladyannisa.com/school-bus-insurance-companies.html http://greaterefwc.org/math-levels-at-el-camino-college.html http://greaterefwc.org/masters-in-physiotherapy-in-usa-universities.html http://drjcurran.com/pec-accredited-universities-2012.html http://greaterefwc.org/top-mba-degree-colleges-in-india.html http://lambertpainting.net/auto-insurance-quotes-in-florida.html http://drjcurran.com/list-of-central-universities-offering-mba.html http://lambertpainting.net/autoowners-insurance.html
จากคุณ :Demelzaโพสต์เมื่อ :2015-11-17 03:44:03 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 144
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://cheapinsurproviders.net/insure-assist-reviews.html http://allinsurersnearyou.com/insurance-for-graduates.html http://cheapinsurproviders.net/aaa-insurance-hayward-ca.html
จากคุณ :Mauveโพสต์เมื่อ :2015-11-16 19:39:57 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 143
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://cheapinsurproviders.net/average-auto-insurance-cost-per-month.html http://allinsurersnearyou.com/fcci-florida.html http://cheapinsurproviders.net/allstate-motto.html http://carinsurmarket.com/texas-auto-insurance-complaints.html http://cheapinsurproviders.net/accu-rate.html
จากคุณ :Joyceโพสต์เมื่อ :2015-11-16 14:05:55 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 142
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://carinsurmarket.com/www-cheap-car-insurance.html http://cheapinsurproviders.net/first-stop-insurance-austin-tx.html http://carinsurmarket.com/car-compare-insurance-quote.html http://cheapinsurproviders.net/walmart-harahan-la.html http://cheapinsurproviders.net/best-selling-car-of-all-time.html
จากคุณ :Latoyaโพสต์เมื่อ :2015-11-16 11:00:16 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 141
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://carinsurmarket.com/hartville-insurance.html http://carinsurmarket.com/auto-insurance-best-rate.html http://carinsurmarket.com/allied-auto-insurance-quote.html http://carinsurmarket.com/insurance-car-safety.html http://allinsurersnearyou.com/involuntary-redundancy-insurance.html http://allinsurersnearyou.com/insurance-tools.html http://carinsurmarket.com/south-carolina-insurance-law.html http://allinsurersnearyou.com/insurance-stamford.html
จากคุณ :Vinnieโพสต์เมื่อ :2015-11-16 07:13:29 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 140
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://carinsurmarket.com/national-specialty-insurance-company.html http://carinsurmarket.com/city-car-insurance.html http://cheapinsurproviders.net/insurance-richmond-ky.html http://allinsurersnearyou.com/aami-insurnace.html http://carinsurmarket.com/united-services-automobile-insurance.html http://cheapinsurproviders.net/serpe-insurance-agency.html
จากคุณ :Dorieโพสต์เมื่อ :2015-11-16 07:00:03 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 139
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://dedebarbanti.com/full-coverage-auto-insurance.html http://thenuclearthreat.com/car-a-write-off-insurance-value.html http://bossave.com/ged-schools-online-accredited.html http://thenuclearthreat.com/what-is-a-modifier-for-insurance.html http://canteburycavaliers.com/where-to-take-courses-online.html
จากคุณ :Estherโพสต์เมื่อ :2015-11-16 05:13:53 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 138
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://chardonnaypark.com/general-insurance-co-ltd.html http://darryllove.com/footman-james-car-insurance.html http://bossave.com/classes-of-nutrition.html
จากคุณ :Mccaydeโพสต์เมื่อ :2015-11-15 22:46:45 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 137
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://darryllove.com/car-on-finance-with-insurance.html http://thenuclearthreat.com/300-a-month-car-insurance.html http://canteburycavaliers.com/ultrasound-tech-schools-in-milwaukee-wi.html http://canteburycavaliers.com/columbia-college-photography-department.html http://victorioussoftware.com/car-insurance-for-eco-cars.html http://victorioussoftware.com/auto-owners-insurance-wyandotte-mi.html
จากคุณ :Jeanaโพสต์เมื่อ :2015-11-15 18:06:15 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 136
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://chardonnaypark.com/family-cover-insurance.html http://chardonnaypark.com/cheapest-car-insurance-toronto.html http://chardonnaypark.com/i-need-sr22-insurance.html http://bossave.com/ipu-government-colleges-for-b-tech.html
จากคุณ :Jennโพสต์เมื่อ :2015-11-15 17:42:24 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 135
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://thenuclearthreat.com/haggling-car-insurance-quote.html http://chardonnaypark.com/insurance-forms-pdf.html http://darryllove.com/northern-rock-car-insurance.html http://darryllove.com/car-insurance-groups-list-1-50.html
จากคุณ :Anitraโพสต์เมื่อ :2015-11-15 15:06:15 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 134
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://dedebarbanti.com/shopping-for-car-insurance.html http://canteburycavaliers.com/south-african-universities-offering-phd.html http://darryllove.com/sovereign-car-insurance.html http://dedebarbanti.com/car-insurance-san-antonio-tx.html http://thenuclearthreat.com/definition-of-named-driver-on-car-insurance.html http://thenuclearthreat.com/auto-insurance-in-alpharetta-ga.html http://thenuclearthreat.com/td-online-insurance-quotes-canada.html
จากคุณ :Channeryโพสต์เมื่อ :2015-11-15 12:19:44 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 133
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://victorioussoftware.com/safe-auto-insurance-frankfort-ky.html http://canteburycavaliers.com/edmonds-community-college-math-placement-test.html http://canteburycavaliers.com/jung-studies-online.html http://victorioussoftware.com/cheap-auto-insurance-nj-quotes.html http://canteburycavaliers.com/nj-colleges-photography.html http://bossave.com/how-to-join-b-tech-after-diploma.html
จากคุณ :Essieโพสต์เมื่อ :2015-11-15 00:31:28 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 132
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://canteburycavaliers.com/royal-veterinary-college-london-internship.html http://thenuclearthreat.com/car-insurance-under-2000.html http://dedebarbanti.com/cheap-nj-auto-insurance.html http://canteburycavaliers.com/photography-short-courses-new-zealand.html http://thenuclearthreat.com/guy-from-state-farm-insurance-commercial.html http://thenuclearthreat.com/offices-of-the-west-virginia-insurance-commissioner.html
จากคุณ :Cashโพสต์เมื่อ :2015-11-14 20:11:26 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 131
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bossave.com/canadian-online-bachelor-degree.html http://chardonnaypark.com/american-independent-auto-insurance.html http://chardonnaypark.com/mike-pierce-insurance.html http://victorioussoftware.com/defence-discount-car-insurance.html http://victorioussoftware.com/cheap-auto-insurance-freeway.html
จากคุณ :Sequoiaโพสต์เมื่อ :2015-11-14 14:35:30 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 130
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://thenuclearthreat.com/car-insurance-for-2-vehicles.html http://bossave.com/ivy-tech-evansville-cna-classes.html http://victorioussoftware.com/cheap-car-insurance-atlanta-georgia.html http://canteburycavaliers.com/is-robertson-college-an-accredited-school.html http://bossave.com/ohs-diploma-online-canada.html http://bossave.com/mba-in-system-management-colleges.html
จากคุณ :Zaylinโพสต์เมื่อ :2015-11-14 10:28:05 IP : 141.101.64.xxx
ความคิดเห็นที่ 129
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bossave.com/college-of-engineering-pune-b-tech-planning.html http://dedebarbanti.com/auto-insurance-springdale-ar.html http://chardonnaypark.com/car-inusrance.html
จากคุณ :Bobboโพสต์เมื่อ :2015-11-14 07:20:53 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 128
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://chardonnaypark.com/island-life-assurance.html http://bossave.com/best-online-degrees-to-get.html http://darryllove.com/memphis-car-insurance.html
จากคุณ :Githaโพสต์เมื่อ :2015-11-14 06:09:51 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 127
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://victorioussoftware.com/car-rental-insurance-usa-tourist.html http://bossave.com/free-ged-diploma-test-online.html http://dedebarbanti.com/auto-insurance-gainesville-fl.html http://bossave.com/nutrition-classes-south-florida.html http://canteburycavaliers.com/horology-schools-online.html
จากคุณ :Ginaโพสต์เมื่อ :2015-11-14 02:06:46 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 126
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.sewa-mobil-solo.com/for-young-drivers-car-insurance.html http://willysobsession.com/infinity-car-insurance-visalia-ca.html http://www.liveatthekasbar.com/courses-in-youth-counselling.html http://ensayopractico.com/doctoral-degree-in-education-in-the-philippines.html http://www.liveatthekasbar.com/schools-that-have-a-nutrition-major.html http://v-techcom.com/cheapest-sports-car-insurance.html
จากคุณ :Buffyโพสต์เมื่อ :2015-11-13 21:01:43 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 125
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.liveatthekasbar.com/central-universities-m-tech-admissions-2012.html http://www.liveatthekasbar.com/photography-studies-college-vet-fee-help.html http://willysobsession.com/car-insurance-keller-texas.html http://worthythings.com/fleet-insurance-quote.html http://worthythings.com/automotive-insurance-quote.html
จากคุณ :Gertrudeโพสต์เมื่อ :2015-11-13 14:45:40 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 124
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://ensayopractico.com/good-colleges-in-california-for-photography.html http://ensayopractico.com/masters-degree-music-business.html http://www.liveatthekasbar.com/online-programming-courses-stanford.html http://ensayopractico.com/online-criminal-justice-doctoral-degree-programs.html
จากคุณ :Jeanโพสต์เมื่อ :2015-11-13 06:53:31 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 123
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://v-techcom.com/car-insurance-without-driver-license.html http://v-techcom.com/a-dollar-a-day-car-insurance.html http://willysobsession.com/auto-insurance-quotes-no-money-down.html http://www.sewa-mobil-solo.com/employers-liability-policy.html http://worthythings.com/car-insurance-cost-per-month.html http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com/nines-auto-salvage.html http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com/state-farm-insurance-kauai.html http://willysobsession.com/auto-insurance-fairfax-va.html
จากคุณ :Flipโพสต์เมื่อ :2015-11-13 06:34:36 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 122
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.liveatthekasbar.com/x-ray-tech-schools-length.html http://worthythings.com/cheapest-car-insurance-in-new-york.html http://willysobsession.com/cheap-insurance-young-drivers-sports-cars.html http://willysobsession.com/compare-cheap-car-insurance-for-young-drivers.html http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com/pensacola-auto-insurance.html http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com/cheap-car-insurance-tulsa-ok.html http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com/how-much-is-insurance-for-new-drivers.html
จากคุณ :Leatriceโพสต์เมื่อ :2015-11-13 01:01:45 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 121
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://worthythings.com http://ensayopractico.com http://willysobsession.com http://www.sewa-mobil-solo.com http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com http://www.liveatthekasbar.com http://v-techcom.com
จากคุณ :Neldaโพสต์เมื่อ :2015-11-12 19:03:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 120
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.sewa-mobil-solo.com http://www.liveatthekasbar.com http://ensayopractico.com http://worthythings.com http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com
จากคุณ :Gabbyโพสต์เมื่อ :2015-11-12 13:15:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 119
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://worthythings.com http://www.sewa-mobil-solo.com http://www.liveatthekasbar.com http://ensayopractico.com http://v-techcom.com http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com http://willysobsession.com
จากคุณ :Solynโพสต์เมื่อ :2015-11-12 08:34:42 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 118
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://worthythings.com http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com http://v-techcom.com http://ensayopractico.com http://www.sewa-mobil-solo.com http://willysobsession.com
จากคุณ :Cadyโพสต์เมื่อ :2015-11-12 06:56:58 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 117
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.liveatthekasbar.com http://www.sewa-mobil-solo.com http://ensayopractico.com http://www.aadiscountfurniturewarehouse.com http://worthythings.com
จากคุณ :Jaylynโพสต์เมื่อ :2015-11-11 21:37:09 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 116
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
non-standard car insurance difficulties requires insurance auto quote most battered premium rates car insurance quote more modern insurance auto anything those local cheapest auto insurance driving record
จากคุณ :Lorynโพสต์เมื่อ :2015-11-11 18:55:59 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 115
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
while free auto insurance quotes MI restricted mileage independent witness New Jersey auto insurance quote specific needs me auto insurance quotes VA best
จากคุณ :Martyโพสต์เมื่อ :2015-11-10 19:46:54 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 114
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://independentwoundcaresolutions.com/temp-car-insurance-cover.html http://www.axlehoes.com/phd-degree-in-public-administration.html http://isaacson-mud.org/what-are-best-occupations-for-cheap-car-insurance.html http://independentwoundcaresolutions.com/two-insurance-policies-on-one-car.html
จากคุณ :Anjiiโพสต์เมื่อ :2015-11-09 23:30:24 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 113
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://www.axlehoes.com/mosaic-college-counseling.html http://www.axlehoes.com/accredited-online-colleges-ga.html http://independentwoundcaresolutions.com/td-car-insurance-alberta.html http://thewritersden.net/tempory-cover.html http://thewritersden.net/car-insurance-kentucky.html http://independentwoundcaresolutions.com/integon-national-auto-insurance.html http://independentwoundcaresolutions.com/car-finance-deals-with-insurance.html
จากคุณ :Coltinโพสต์เมื่อ :2015-11-09 22:44:08 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 112
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://amazinggaragefloor.com/car-insurance-companies-in-clermont-florida.html http://rezaissmall.com/mba-mis-dual-degreeh.html http://independentwoundcaresolutions.com/car-insurance-for-multiple-cars.html http://amazinggaragefloor.com/cheapest-car-insure-ireland.html http://www.axlehoes.com/master-degree-in-nutrition-germany.html http://bradleyreport.net/sanford-auto-insurance.html http://bradleyreport.net/womens-car-insurance-new-law.html http://amazinggaragefloor.com/auto-insurance-texarkana.html
จากคุณ :Aziaโพสต์เมื่อ :2015-11-09 17:38:06 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 111
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://independentwoundcaresolutions.com/esure-car-insurance-login.html http://thewritersden.net/gio-quote-car-insurance.html http://www.axlehoes.com/universities-offering-online-degrees-in-canada.html http://isaacson-mud.org/car-in-insurance-group-3.html http://isaacson-mud.org/is-pet-insurance-a-good-investment.html http://bradleyreport.net/progressive-auto-insurance-quote-comparison.html
จากคุณ :Vikiโพสต์เมื่อ :2015-11-09 15:15:35 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 110
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://thewritersden.net/freewayinsurance-com.html http://independentwoundcaresolutions.com/country-company-car-insurance.html http://rezaissmall.com/math-requirements-for-finance-degree.html http://rezaissmall.com/world-best-mba-courses.html http://amazinggaragefloor.com/best-cheap-car-insurance-in-california.html http://www.axlehoes.com/online-schools-augusta-ga.html http://www.axlehoes.com/european-college-veterinary-pharmacology-toxicology.html
จากคุณ :Justusโพสต์เมื่อ :2015-11-09 14:42:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 109
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://thewritersden.net/check-insurance-online.html http://independentwoundcaresolutions.com/should-you-purchase-rental-car-insurance.html http://isaacson-mud.org/auto-insurance-canada-cheap.html http://bradleyreport.net/whats-a-good-cheap-car-insurance.html http://independentwoundcaresolutions.com/car-insurances-prices.html http://isaacson-mud.org/print-a-new-york-insurance-license.html
จากคุณ :Sharleenaโพสต์เมื่อ :2015-11-09 11:56:45 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 108
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/tlgo.qoqaweg.no-ip.be/
จากคุณ :Jayceeโพสต์เมื่อ :2015-11-09 05:51:47 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 107
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/barkleyplace.org/
จากคุณ :Jenayโพสต์เมื่อ :2015-11-09 04:26:53 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 106
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/abcmma.net/
จากคุณ :Ivaleneโพสต์เมื่อ :2015-11-08 17:01:35 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 105
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

{#} AddEmoticons04228{#} AddEmoticons04228{#} AddEmoticons04215

 

 

 

xxxออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต xxx รีสอร์ท ได้ที่นี่ https://www.royal-1688.net

จากคุณ :seihaโพสต์เมื่อ :2015-11-08 16:56:02 IP : 103.22.201.xxx
ความคิดเห็นที่ 104
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/stanescoonoorphotoalbums.blogspot.com/
จากคุณ :Glorianeโพสต์เมื่อ :2015-11-08 16:31:37 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 103
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

มันน่าสนใจมาก ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน

xxxออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ล่าสุดจาก ปอยเปต xxx รีสอร์ท ได้ที่นี่ https://www.royal-1688.net

จากคุณ :seihaโพสต์เมื่อ :2015-11-08 15:39:53 IP : 103.22.201.xxx
ความคิดเห็นที่ 102
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/pbcjamaica.org/
จากคุณ :Eveโพสต์เมื่อ :2015-11-08 06:42:32 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 101
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/hazanim.worddetector.com/
จากคุณ :Keifferโพสต์เมื่อ :2015-11-08 04:48:31 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 100
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/tricia-allen.com/
จากคุณ :Jalenโพสต์เมื่อ :2015-11-07 14:22:42 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 99
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/discoid.it/
จากคุณ :Dreamaโพสต์เมื่อ :2015-11-07 12:57:46 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 98
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/daily-organizer.downloadsoftware4free.com/
จากคุณ :Brysonโพสต์เมื่อ :2015-11-07 01:18:29 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 97
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/mc2.umbc.edu/
จากคุณ :Kaylinโพสต์เมื่อ :2015-11-07 01:12:24 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 96
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/thereasonstolive.com/
จากคุณ :Lakeishaโพสต์เมื่อ :2015-11-06 17:21:59 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 95
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/votesteiner.com/
จากคุณ :Blessingโพสต์เมื่อ :2015-11-06 17:14:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 94
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/sellingpowayhomesblog.com/
จากคุณ :Alexandraโพสต์เมื่อ :2015-11-06 04:01:01 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 93
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/florencemontessori.com/
จากคุณ :Kamberleyโพสต์เมื่อ :2015-11-06 03:51:36 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 92
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/rkr.de/
จากคุณ :Jessieโพสต์เมื่อ :2015-11-05 17:41:38 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 91
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/tommyallenart.wordpress.com/
จากคุณ :Jeanetteโพสต์เมื่อ :2015-11-05 15:59:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 90
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/miragedetail.com/
จากคุณ :Kaycieโพสต์เมื่อ :2015-11-05 03:15:14 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 89
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/portugalsilvercoastpropertyforsale.com/
จากคุณ :Steffieโพสต์เมื่อ :2015-11-05 03:13:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 88
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/landsharkhockey.com/
จากคุณ :Gertieโพสต์เมื่อ :2015-11-04 14:53:12 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 87
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/stockgarden.com/
จากคุณ :Brandywineโพสต์เมื่อ :2015-11-04 14:44:22 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 86
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/bestvitamind3.com/
จากคุณ :Deaconโพสต์เมื่อ :2015-11-04 00:38:01 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 85
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/kinnaly.blogspot.com/
จากคุณ :Chassidyโพสต์เมื่อ :2015-11-03 23:51:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 84
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/cd-music-reviews.blogspot.com/
จากคุณ :Yamaryโพสต์เมื่อ :2015-11-03 17:33:15 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 83
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/bnb-germany.com/
จากคุณ :Bubbiโพสต์เมื่อ :2015-11-03 16:42:50 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 82
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/chamois.k12.mo.us/
จากคุณ :Zavrinaโพสต์เมื่อ :2015-11-02 21:37:01 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 81
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/stovellmarketingpr.com/
จากคุณ :Geralynnโพสต์เมื่อ :2015-11-02 20:24:34 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 80
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/augusta-kentucky.olx.com/
จากคุณ :Ginaโพสต์เมื่อ :2015-11-02 12:05:58 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 79
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/gaypuckett.com/
จากคุณ :Tangieโพสต์เมื่อ :2015-11-02 11:56:52 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 78
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/party-poker-holdem.com/
จากคุณ :Lakieshaโพสต์เมื่อ :2015-11-02 05:15:26 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 77
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/freshx.owu.edu/
จากคุณ :Mavrickโพสต์เมื่อ :2015-11-02 05:03:07 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 76
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/victorhugoalvitez.blogspot.com/
จากคุณ :Starโพสต์เมื่อ :2015-11-01 18:34:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 75
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/swiftcanoe.com/
จากคุณ :Rosalindaโพสต์เมื่อ :2015-10-31 23:30:42 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 74
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/chucknorrisjokes.linkpress.info/
จากคุณ :Chrisโพสต์เมื่อ :2015-10-31 16:43:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 73
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/daytonva.us/
จากคุณ :Kevrelโพสต์เมื่อ :2015-10-31 15:08:40 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 72
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/godie.org/
จากคุณ :Jaydenโพสต์เมื่อ :2015-10-31 06:47:23 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 71
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/harrysoflondon.com/
จากคุณ :Julzโพสต์เมื่อ :2015-10-31 05:21:59 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 70
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/referate-lucrari.com/
จากคุณ :Spikeโพสต์เมื่อ :2015-10-30 17:31:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 69
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/gifts-collectibles.info/
จากคุณ :Hessyโพสต์เมื่อ :2015-10-30 14:40:25 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 68
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/callabet.com/
จากคุณ :Scoutโพสต์เมื่อ :2015-10-30 07:27:44 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 67
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bywclub.org/auto-insurance-comparison-mn.html
จากคุณ :Addrienneโพสต์เมื่อ :2015-10-30 05:06:18 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 66
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/stylishwomen.com/
จากคุณ :Geraldineโพสต์เมื่อ :2015-10-29 14:53:02 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 65
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bywclub.org/farmers-auto-insurance-pekin-illinois.html
จากคุณ :Satchelโพสต์เมื่อ :2015-10-29 14:32:10 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 64
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bywclub.org/wrecked-cars-for-sale-by-insurance.html
จากคุณ :Krisโพสต์เมื่อ :2015-10-28 23:30:09 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 63
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bywclub.org/cheap-health-insurance-students-illinois.html
จากคุณ :Theresaโพสต์เมื่อ :2015-10-28 22:43:14 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 62
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://bywclub.org/where-can-i-get-cheap-motor-trade-insurance.html
จากคุณ :Daysiaโพสต์เมื่อ :2015-10-28 22:21:20 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 61
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/www2.midatlanticdeltadental.com/
จากคุณ :Jonettaโพสต์เมื่อ :2015-10-28 21:25:48 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 60
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/gp-dynamics.com/
จากคุณ :Champโพสต์เมื่อ :2015-10-27 23:34:44 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 59
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/mktgservice.com/
จากคุณ :Dillangerโพสต์เมื่อ :2015-10-27 23:29:23 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 58
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/shop.uniquesouthernestates.com/
จากคุณ :Trinityโพสต์เมื่อ :2015-10-27 20:52:35 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 57
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/smilesmadeeasy.com/
จากคุณ :Ameliaโพสต์เมื่อ :2015-10-27 20:04:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 56
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/minitrialseries.org/
จากคุณ :Taronโพสต์เมื่อ :2015-10-27 02:19:35 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 55
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/1uk.me.uk/
จากคุณ :Namariโพสต์เมื่อ :2015-10-27 00:22:56 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 54
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/sibeliusmusic.co.uk/
จากคุณ :Carleyโพสต์เมื่อ :2015-10-26 11:33:26 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 53
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/bernieandmaxstainedglass.com/
จากคุณ :Kelliโพสต์เมื่อ :2015-10-26 10:56:19 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 52
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/slimtonenow.com/
จากคุณ :Xadrianโพสต์เมื่อ :2015-10-25 21:37:41 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 51
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/ispgroup.co.za/
จากคุณ :Berlynnโพสต์เมื่อ :2015-10-25 19:47:00 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 50
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/lukesracing.com/
จากคุณ :Trevionโพสต์เมื่อ :2015-10-25 12:00:05 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 49
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/harmoniaspa.net/
จากคุณ :Andieโพสต์เมื่อ :2015-10-25 04:40:18 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 48
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/mihaideath.xlphp.net/
จากคุณ :Rosabelโพสต์เมื่อ :2015-10-25 04:38:11 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 47
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/shopsouthlandcenter.com/
จากคุณ :Mattyโพสต์เมื่อ :2015-10-24 13:54:05 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 46
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/caldwell-companies.com/
จากคุณ :Estherโพสต์เมื่อ :2015-10-24 13:41:36 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 45
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/ls-china.com.cn/
จากคุณ :Jonnieโพสต์เมื่อ :2015-10-24 07:21:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 44
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/moistythesnowman.com/
จากคุณ :Zaryaโพสต์เมื่อ :2015-10-24 06:17:49 IP : 162.158.94.xxx
ความคิดเห็นที่ 43
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/hokkeko.ca/
จากคุณ :Vickiโพสต์เมื่อ :2015-10-23 14:43:32 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 42
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/thesearchacademy.com.au/
จากคุณ :Lidiaโพสต์เมื่อ :2015-10-23 14:30:15 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 41
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/qhl.neuralmind.is.com/
จากคุณ :Ireneโพสต์เมื่อ :2015-10-23 06:22:17 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 40
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/suzukiblu.livejournal.com/
จากคุณ :Jodecyโพสต์เมื่อ :2015-10-23 06:01:16 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 39
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/rewards.vision.zeiss.com/
จากคุณ :Addyโพสต์เมื่อ :2015-10-22 14:16:37 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 38
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/intergradedsystems.net/
จากคุณ :Tigerโพสต์เมื่อ :2015-10-22 13:03:31 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 37
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/san-nicola.com/
จากคุณ :Joanโพสต์เมื่อ :2015-10-22 06:01:02 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 36
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/bradgerick.blogspot.com/
จากคุณ :Hettyโพสต์เมื่อ :2015-10-22 05:19:24 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 35
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/selebindonesia.multiply.com/
จากคุณ :Donyellโพสต์เมื่อ :2015-10-21 08:40:57 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 34
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/goeslitho.com/
จากคุณ :Tyyaโพสต์เมื่อ :2015-10-21 08:32:20 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 33
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/glukometr.ru/
จากคุณ :Lidiaโพสต์เมื่อ :2015-10-20 20:02:26 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 32
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/warmlivingexeter.co.uk/
จากคุณ :Eagleโพสต์เมื่อ :2015-10-20 19:34:35 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 31
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/smyth.biz/
จากคุณ :Buffeeโพสต์เมื่อ :2015-10-20 10:50:30 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 30
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/g2organics.com/
จากคุณ :Loradaeโพสต์เมื่อ :2015-10-20 10:20:44 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 29
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/vet.tufts.edu/
จากคุณ :Mateiโพสต์เมื่อ :2015-10-20 03:47:50 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 28
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/concordiasjp.stjohnsprep.org/
จากคุณ :Idaliaโพสต์เมื่อ :2015-10-20 03:42:50 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 27
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/freephotoprint.org/
จากคุณ :Geralynโพสต์เมื่อ :2015-10-19 17:32:25 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 26
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/pelagicon.com/
จากคุณ :Makaelaโพสต์เมื่อ :2015-10-19 17:31:39 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 25
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/tripbasket.com/
จากคุณ :Glorianeโพสต์เมื่อ :2015-10-19 09:06:27 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 24
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/writersmuseonline.com/
จากคุณ :Sundanceโพสต์เมื่อ :2015-10-18 09:21:39 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 23
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/todobh.com.br/
จากคุณ :Debraโพสต์เมื่อ :2015-10-18 09:05:12 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 22
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/haijielinda.en.alibaba.com/
จากคุณ :Prudenceโพสต์เมื่อ :2015-10-18 07:58:34 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 21
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/libmousetrap.sourceforge.net/
จากคุณ :Gumpโพสต์เมื่อ :2015-10-18 07:16:37 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 20
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/spokane-county.wsu.edu/
จากคุณ :Klondikeโพสต์เมื่อ :2015-10-17 14:12:47 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 19
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/suncatcherrvpark.com/
จากคุณ :Amoryโพสต์เมื่อ :2015-10-17 13:56:01 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 18
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/6lchy.xyouzizx.cz.cc/
จากคุณ :Maggieโพสต์เมื่อ :2015-10-17 03:15:53 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 17
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/maslinc.com/
จากคุณ :Dayanaโพสต์เมื่อ :2015-10-17 03:10:52 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 16
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/richbergeman.zenfolio.com/
จากคุณ :Buffieโพสต์เมื่อ :2015-10-17 01:00:47 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 15
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/asianetwork.ning.com/
จากคุณ :Lottieโพสต์เมื่อ :2015-10-17 00:28:15 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 14
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/pixelapes.com/
จากคุณ :Loranโพสต์เมื่อ :2015-10-16 07:06:26 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 13
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/batteryparkmortgages.com/
จากคุณ :Kristyโพสต์เมื่อ :2015-10-16 06:26:08 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 12
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/guruplanet.com/
จากคุณ :Jadyโพสต์เมื่อ :2015-10-15 14:04:05 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 11
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://httplinks.co/site/sc-saigoncuisine.com/
จากคุณ :Mirceaโพสต์เมื่อ :2015-10-15 12:48:42 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 10
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/a_affordable_auto_insurance_north_attleboro_ma.html http://roundedcorner.org/i_want_to_buy_car_insurance_online.html
จากคุณ :Scoutโพสต์เมื่อ :2015-10-14 21:03:20 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 9
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/a_affordable_auto_insurance_north_attleboro_ma.html http://roundedcorner.org/i_want_to_buy_car_insurance_online.html
จากคุณ :Kassiโพสต์เมื่อ :2015-10-14 20:52:35 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 8
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/7_seater_cars_cheap_insurance.html
จากคุณ :Rumorโพสต์เมื่อ :2015-10-14 12:17:31 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 7
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/ecarsinsurance.html
จากคุณ :Jayleneโพสต์เมื่อ :2015-10-14 11:14:55 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 6
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/a-affordable-auto-insurance-watertown-ma.html
จากคุณ :Xexiliaโพสต์เมื่อ :2015-10-13 20:58:20 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 5
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
http://roundedcorner.org/a-affordable-auto-insurance-watertown-ma.html http://roundedcorner.org/3-years-free-insurance-car-deals.html
จากคุณ :Carliโพสต์เมื่อ :2015-10-13 20:29:23 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 4
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
I dind't know where to find this info then kaboom it was here.
จากคุณ :Mirianโพสต์เมื่อ :2015-10-09 00:31:07 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 3
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
Please teach the rest of these internet hoaglions how to write and research!
จากคุณ :Gageโพสต์เมื่อ :2015-10-09 00:29:07 IP : 141.101.105.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
This pontsig knocked my socks off
จากคุณ :Hanifeโพสต์เมื่อ :2015-09-21 16:03:55 IP : 162.158.255.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
Learning a ton from these neat aretclis.
จากคุณ :Berkeโพสต์เมื่อ :2015-09-21 15:14:31 IP : 141.101.105.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
     
 
   การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd. หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.